رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ تصادف مرصاد الف

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ مرصاد الف به نام «تصادف» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ تصادف ♫

دانلود آهنگ تصادف مرصاد الف

Download New Music: Mersad Alef – Tasadof With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:مرصاد الف
نام آهنگ:تصادف

دانلود آهنگ تصادف با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ تصادف با صدای مرصاد الف

ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﺗﺼﺎدف
ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﺧﻮاب ﺑﻮد
ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺪردی
ﺷﺮﻳﻜﻢ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺎﻫﺎت ﭼﻮن ﻧﺪﻳﺪم ﻧﻘﺼﻰ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺎ

اﺳﻤﺸﻮ ﻧﺬار ﺗﺼﺎدف اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮه
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮوﻧﺘﻢ ﻧﮕﻮ دﻳﺮ ﺷﺪه ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻧﮕﻮ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻠﻮ ﮔﻴﺮ ﻛﻨﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺸﻪ
ﭘﺲ ﻧﺰار دﻟﻢ زﺧﻤﻰ ﺷﻪ ﻣﻴﺸﻪ وﻗﺘﻰ ک ﻣﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ اﺻﻦ اﺠﻠﻢ ﻧﺰدﻳﻜﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﺷﻜﻢ ﭼﻴﻜﻪ

ﺗﻮ ﺧﻮد ﻧﻮری و ﻋﺸﻖ ﭘﻴﺮﻳﺰت از ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺮﻳﺰه ﭼﺸﺎﺗﻢ ﻣﺸﻜﻰ رﻳﺰه اﺻﻦ ﺟﻠﻮت ﻋﺸﻖ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﻧﻠﻐﺰﻳﺪم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺟﺎده ﻫﺎی ﻋﺸﻘﻰ ﻟﻴﺰه ﺧﻮدﺗﻢ اﻳﻨﺎرو ﺧﻮب ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﭼﻮﻧﻜﻪ دﻟﺖ ﺣﺴﻰ ﺗﻴﺰه

از ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮ ﻳﻜﻰ دﻳﻮار ﻣﻴﺸﻢ ﻣﻴﺦ ﺗﻮ ﺑﺸﻰ ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ از ﻫﻴﭻ ﻏﺮﺷﻰ ﺑﺎت ﻧﺸﻪ ازم ﺳﻴﺮ ﺗﻮ ﺑﺸﻴﺎ
ﻣﺎه ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺷﺒﺎ ﻧﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺮه ﻣﻴﺎد ﭼﻘﺪر ﻛﻨﺎرت ﺑﻢ ﻣﻴﺎد اﻳﻦ رول ﺳﻴﺎه
دوﺧﺘﻰ دﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺘﻰ از ﻧﺨﻮ ﺳﻮزن
ﻳﺠﻮر ﺷﺐ درﺧﺸﻴﺪی ﻛﻪ دادم ﺑﻬﺖ ﻗﻠﺒﻤﻮ روزم
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﺳﺘﻤﻮ رو ﻛﺮد ﻛﻪ زدم ﺣﺮﻓﻤﻮ زود ﺗﺮ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ دﻳﻮﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭼﺸﺎت از ﻣﻨﻪ ﺗﻮ زرد

ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻘﺪر وﻓﺎدارﺗﻤﻤﻨﻪ ﺑﻰ وﻓﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻘﺪر ﻫﻮادارﺗﻢ ﻗﻮل ﺑﺪه ﺑﻰ ﻫﻮا ﻧﺮی ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻰ ﺣﻮﺻﻠﻤﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﺑﺮام ﻳﻨﻰ واﺳﻪ اﻳﻦ ﻛﻮر ﻳﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﺪی

ﻛﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮده ﺗﻴﺮت ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻪ ﮔﻴﺮه
ﻛﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪ دﻧﺪه ﻋﻘﺒﺶ ﻳﻪ ذرم ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﻠﺘﻮ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺮام ﻳﻜﻢ ﺑﺲ ﻧﻤﻴﺸﻬﺨﻮدِ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی ﻛﻪ ﺿﻌﻔﻢ دﻟﻰ ﺷﻪ

ﻧﻤﻴﺪﻳﺪم ﺧﻮاﺑﺸﻮ دﻟﻢ زﻧﺪه ﺷﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺷﻮﻛﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺟﺎی ﺷﻜﺮش ﺣﻖ ﺑﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﻮﻛﻪ ﺷﺪی ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﻤﻪ راه ﺣﻠﻢ ﺟﺎی ﻣﺸﻜﻞ
ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ

ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻘﺪر وﻓﺎدارﺗﻤﻤﻨﻪ ﺑﻰ وﻓﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻘﺪر ﻫﻮادارﺗﻢ ﻗﻮل ﺑﺪه ﺑﻰ ﻫﻮا ﻧﺮی ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻰ ﺣﻮﺻﻠﻤﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﺑﺮام ﻳﻨﻰ واﺳﻪ اﻳﻦ ﻛﻮر ﻳﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﺪی

ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺑﻮد ﻋﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻫﻰ ﺗﻮ ﻛﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺴﺖ واﻗﻌﺎ روزا ﻣﻴﺸﻤﺎرم ﻋﺸﻘﻮ ﻛﺮدی ﺧﻮب ﺣﺎﻟﻴﻢ دورﻳﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺗﻮ دﻳﺪ از ﺗﻮ ﺳﺮ ﻛِﺲ ﻧﻴﺴﺖ روﺗﻴﻦ ﻗﻠع و ﻗﻤع ﻋﺸﻘﻰ ﺑﻮدﻳﻢ ﺷﺐ ﭘﺮ از زﺷﺘﻰ ﺑﻰ ﻫﻢ دل ﻣﻴﺪی ارزش ﻣﻴﮕﻴﺮم ﻫﻰ ﻣﻴﺮی ﺑﻌﺪش ﻣﻴﻤﻴﺮم

ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻢ
ﺑﺰار ﻫﻰ ﺑﺠﺎ اﺧﺘﻠﺎف ﻋﺸﻘﺒﭙﻴﭽﻢ
ﻳﻪ اﻟﻬﻪ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﺎه ﻫﻰ ﮔﺮه ﻣﻴﺰد دﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻠﻬﻠﻪ دﻳﺸﺐ ﻳﻪ ﺻﺪا زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻴﻜﺮد

 

ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻘﺪر وﻓﺎدارﺗﻤﻤﻨﻪ ﺑﻰ وﻓﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻘﺪر ﻫﻮادارﺗﻢ ﻗﻮل ﺑﺪه ﺑﻰ ﻫﻮا ﻧﺮی ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻰ ﺣﻮﺻﻠﻤﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﺑﺮام ﻳﻨﻰ واﺳﻪ اﻳﻦ ﻛﻮر ﻳﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﺪی

پخش آنلاین آهنگ مرصاد الف به نام تصادف

0:00
0:00
16 می 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی