رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ Hast Du Lust بنیامین بهادری

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ بنیامین بهادری به نام «Hast Du Lust» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ Hast Du Lust ♫

دانلود آهنگ Hast Du Lust بنیامین بهادری

Download New Music: Benyamin Bahadori – Hast Du Lust With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:بنیامین بهادری
نام آهنگ:Hast Du Lust

دانلود آهنگ Hast Du Lust با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ Hast Du Lust با صدای بنیامین بهادری

Hast Du Lust

آﻳﻨﻪ رو دﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮ آﻳﻨﻪ رو ﻣﺎت ﻧﻜﻦ آﻳﻨﻪ رو ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ

آﻳﻨﻪ ﻳﻌﻨﻰ رﻗﻴﺐ اﺻﻠﺎ ﺑﺒﻴﻦ رﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﺗﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ

ﺑﺎز ﻣﻨﻮ ﺣﺴﺎس ﻧﻜﻦ

ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن وﺳﻄ ﻣﺮداد ﮔﺮﻳﻪ اﺷﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه اﺑﺮا

اﮔﻪ زﻣﺴﺘﻮن ﺑﺮﺳﻪ از راه ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﺎﻫﺎم رو ﺑﺮﻓﺎ

ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ دوﺳﺖ دارم ﻟﻌﻨﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻓﻘﻄ

ﺑﺲ ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻰ ﻧﻤﻴﺬاری ﻛﻪ دور ﺑﺸﻢ ازت

ﺗﻮ اﺷﺎره ﻛﻦ ﻓﻘﻄ ﻫﺮﻛﺎری ﻣﻴﻜﻨﻢ واﺳﺖ

ﻫﺮﭼﻰ دارﻣﻮ ﻣﻴﺬارﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ

وﻃﻨﻢ ﺷﺪی وﻃﻨﻢ

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش

ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﺗﻮ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻨﻢ ﺑﺎش

ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎشMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ Hast Du Lust از بنیامین بهادری با متن (کامل) | فرمت MP3

ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺎی ﻣﺎ دوﺗﺎرو ﻛﻢ داره

دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻪ ﺟﺎده ی ﺑﻰ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎره

ﺣﺘﻰ اﮔﻪ دﺳﺘﺎی ﻣﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ

دل ﻣﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﺬاره

آﺧﺮ ﻣﻨﻮ ﻛﻨﺪی ﻛﻢ ﻛﻢ از اﻳﻦ آﻏﻮش ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم رواﻧﻰ ﺑﺎﻫﻮش

اﮔﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺮدی ﻧﻤﻴﺬارم ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدی

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ دارم

ﺗﻮرو ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم

ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺖ در ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم

ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﺑﺮم

اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺪات ﻣﻨﻮ دﭼﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ

وﻗﺘﻰ ﻛﻨﺎرﻣﻰ دﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ

اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮر ﻛﻢ و رﻧﮓ ﭼﺸﺎت ﺑﺎﻫﺎم ﭼﻴﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﺷﻤﻌﺎرو ﻓﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ

ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ

اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ

ﮔﻴﺮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﮔﺮی ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ

دﻟﺘﻨﮓ ﻛﺴﻰ ﺷﺪم ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﻴﺴﺖ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻓﺘﺎب

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮای ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﺰ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ

ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎرون

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﻓﺮاوون

ﻳﺎدﺗﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ زﻳﺮ ﺑﺎرون دﺳﺘﺘﻮ ﺑﮕﻴﺮم ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﺎی اﺷﻜﻰ ﭼﺠﻮری ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

دروﻏﻪ ﺳﻨﮓ دﻟﻢ دروغ ﭼﺮا ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ

ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ

ﺗﻮرو ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم

ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ

اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ

پخش آنلاین آهنگ بنیامین بهادری به نام Hast Du Lust

0:00
0:00
19 آوریل 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی