رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ کنارت موندم هومان

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ هومان به نام «کنارت موندم» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ کنارت موندم ♫

دانلود آهنگ کنارت موندم هومان

Download New Music: Hoomaan – Kenaret Moondam With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:هومان
نام آهنگ:کنارت موندم

دانلود آهنگ کنارت موندم با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ کنارت موندم با صدای هومان

[ﻘﺴﻤﺖ 1: ﻫﻮﻣﺎﻧ]
ﺑﮕﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﻐﻠﺖ ﻛﻨﻢ
دوﺑﺎره واﺳﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎرم
ﺣﺎﻟﺎ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻪ دوری
ﻣﺎ دو ﺗﺎ ﺳﺘﺎره ﺑﻮدﻳﻢ
وﻟﻰ ﺣﺎﻟﺎ ﭼﺮاغ ﺷﻬﺮو ﻣﻴﺨﻮاﻳﻢ
ﻛﻰ دوﺑﺎره ﻛﻨﺎره ﻣﻦ ﺗﻮ ﻣﻴﺎی
ﺣﺎل ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﺎ
دو ﺗﺎﻳﻰ ﺗﻮ ﺟﺎده ﻗﺪم زدﻳﻢ
وﻟﻰ ﺗﻬﺶ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺟﺎی ﺳﺮد و ﺳﻴﺎه
ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺑﺮا ﺗﻮ ﺗﻜﺮاری ﺷﺪه
دﻳﮕﻪ آروﻣﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺻﺪای ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻴﺘﺎر
ﺗﻮ ﻫﻢ اﻧﻘﺪر از ﭼﺸﻤﻢ اﻓﺘﺎدی
دﻳﮕﻪ ﺣﺴﻰ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﻟﺨﺖ و ﺳﻴﺎﻫﺖ
دوﺑﺎره ﭼﺖ ﺗﺎ ﺷﺐ
ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻮ رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﺷﻢ
ﻣﺎ رو ﺑﺮد دﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ
ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻘﻄ ﺟﺮو ﺑﺤﺚ ﻳﻪ ﺗﻴﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻳﺎدم ﺑﺮه
ﻳﺎدﺗﻪ ﻗﻮﻟﺎﻳﻰ ﻛﻪ دادم ﺑﻬﺖ
وﻗﺘﻰ ﻏﺮق ﭼﺸﻤﺎت ﺷﺪم
آه ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺑﺪه

[ﻬﻤﺨﻮاﻧ: ﻫﻮﻣﺎﻧ]
آﺳﻤﻮﻧﺖ اﺑﺮی ﺷﺪ
ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻮرو ﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ
اون ﺷﺒﺎی رﻧﮕﻴﻤﻮن
ﻫﻰ ﻣﻴﺎد ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺎ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺎد ﺑﻪ ﻳﺎدت ﻋﻤﺮاً
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم

آﺳﻤﻮﻧﺖ اﺑﺮی ﺷﺪ
ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻮرو ﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ
ﭼﻮن اون ﺷﺒﺎی رﻧﮕﻴﻤﻮن
ﻫﻰ ﻣﻴﺎد ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺎ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺎد ﺑﻪ ﻳﺎدت ﻋﻤﺮاً
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم

[ﭙﺲ ﻫﻤﺨﻮاﻧ: ﻫﻮﻣﺎﻧ]
ﻧــــــــــــــــــــﻪ
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم (ﺎوﻫ)
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم (ﻨﻬ)
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم

[ﻘﺴﻤﺖ 2: ﻫﻮﻣﺎﻧ]
ﺗﻮی ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﮏ ﺗﻮ ﺷﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻛﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎی ﺷﻬﺮ
روز و ﺷﺐ ﻫﻤﻮ ﻣﻴﺴﺎزﻳﻢ ﺑﺮای ﻫﻢ
ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﻓﺮدا ﺑﻬﺘﺮ
ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻘﻄ راه ﻣﻴﺮی رو اﻋﺼﺎب ﻣﻦ
ﻣﻦ اﻳﻦ ﺳﺮای دردو ﺗﻮی درﻳﺎی اﺷﮏ
ﻣﻦ رو ﺑﺮﻓﺎ ﻳﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﺪم ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﻴﺎره ﻏﺮق
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻧﺪاره ﻓﺮق
ﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﭼﺘﻪ
ﭼﺠﻮری ﺑﻌﺪه اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﺪه دﻟﺖ
ﻣﻴﺪﻳﺪم ﻣﻮج درﻳﺎ رو ﺗﻮ ﭼﺸﺖ
وﻟﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ﺻﺒﺢ ﭘﻴﺸﺖ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﺗﻮ وﻟﺶ
ﻣﻴﺮﺳﻢ ﭘﺸﺖ اﺑﺮا ﻳﻪ روز ﺑﻬﺖ
ﺑﮕﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﺎی ﻣﺎ
ﻧﮕﻮ ﺗﻤﻮﻣﻪ از اﻟﺎن
ﭘﺲ ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره ﺗﻮ
دﻳﮕﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺎر
[ﻬﻤﺨﻮاﻧ: ﻫﻮﻣﺎﻧ]
آﺳﻤﻮﻧﺖ اﺑﺮی ﺷﺪ
ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻮرو ﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ
اون ﺷﺒﺎی رﻧﮕﻴﻤﻮن
ﻫﻰ ﻣﻴﺎد ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺎ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺎد ﺑﻪ ﻳﺎدت ﻋﻤﺮاً
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم

آﺳﻤﻮﻧﺖ اﺑﺮی ﺷﺪ
ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻮرو ﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ
اون ﺷﺒﺎی رﻧﮕﻴﻤﻮن
ﻫﻰ ﻣﻴﺎد ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺎ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺎد ﺑﻪ ﻳﺎدت ﻋﻤﺮاً
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم

[ﭙﺎﻳﺎﻧﻴ: ﻫﻮﻣﺎﻧ]
وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم
ﻛﻨﺎرت ﻣﻮﻧﺪم
آه
2019
ﻫﻮﻣﺎن

پخش آنلاین آهنگ هومان به نام کنارت موندم

0:00
0:00
11 می 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی