رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ چشمات مگه حل میشه معماش معین زد

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ معین زد به نام «چشمات مگه حل میشه معماش» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ چشمات مگه حل میشه معماش ♫

دانلود آهنگ چشمات مگه حل میشه معماش معین زد

Download New Music: Moein Z – Cheshmat Mage With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:معین زد
نام آهنگ:چشمات مگه حل میشه معماش

دانلود آهنگ چشمات مگه حل میشه معماش با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ چشمات مگه حل میشه معماش با صدای معین زد

ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻮدم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ اﺟﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ

ﺑﺸﻜﻨﺖ دﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﺎدت داد دﻟﺎ اﻛﺮاه ﻫﺎ را

ﻣﺜﻞ ﻳﻠﺪا آﺧﺮﻳﻦ دﻳﺪار ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ

آن ﻛﻪ ﻳﺎرش رﻓﺘﻪ داﻧﺪ ﺣﺎل آذر ﻣﺎه را

ﻣﻦ ﺗﻮرا ﺑﺎ ﺧﻮن دل از ﻳﺎد ﺑﺮدم ﻟﻄﻒ ﻛﻦ

ﻫﺮﻛﺠﺎ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ﻛﺞ ﻛﻦ راه را

ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش

ﺗﻮ آﺳﻤﻮن ﺑﺸﻮ ﻣﻨﻢ اﺑﺮاش

ﻣﻨﻢ اوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺪه ﭘﺎی ﺣﺮﻓﺎش

ﭼﺸﻤﺎت ﻣﮕﻪ ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎش

ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎشMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ چشمات مگه حل میشه معماش از معین زد با متن (کامل) | فرمت MP3

ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش

ﭘﺎﻳﻴﺰ اﮔﻪ ﻣﻴﻨﺎزه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺎش

ﺟﻨﮕﻞ اﮔﻪ زﻧﺪس ﺑﺎ درﺧﺘﺎش

ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎش

ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎش

ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﻣﻴﺮه

ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ

زدی ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻟﺎﺗﻮ زﻳﺮش

ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ

ﺗﻮ ﻛﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﻣﻴﺮه

ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ

ﺷﺪه روﻳﺎ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﻣﻦ

ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدم ﻟﻤﻤﻮ ﺑﻠﺪی

ﺣﺮﻓﺎی ﺗﻮی دﻟﻤﻮ ﺑﻠﺪی ﺑﻠﺪی ﺑﺨﻮﻧﻰ ﺣﺎل ﭼﺸﻤﻮ

ﻳﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺖ آﻟﻮده ﺷﻤﻮ

ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﺑﻪ زور ﺑﻢ ﺣﺎﻟﻰ ﻧﻜﻨﻰ

ﺧﺸﺎﺑﺎﺗﻮ ﺗﻮی ﺳﺮم ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﻨﻰ

اﻟﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪی اﺳﻤﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه

ﭼﻰ ﺻﺪام ﻣﻴﻜﺮدن اﺳﻤﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه

ﭘﺎﻳﻴﺰه و ﻣﻴﺒﺎره ﺑﺮف ﻣﻴﺒﺎره ﺑﺮف وﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺪارﻳﻢ ﺣﺮف ﺑﺎﻫﻢ

از اﻳﻦ اوﺿﺎع ﻛﻠﺎﻓﻪ ام ﻛﻠﺎﻓﻪ ام ﭼﻮن ﻛﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﻦ

دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدت ﺑﺮه ﻳﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻛﻨﻰ

ﺧﻮدت آﺗﻴﺸﻰ ﻛﻪ ﭘﺎ ﻛﺮدی و ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﻛﻨﻰ

ﻣﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ آﺧﺮ ﺧﻄ آﺧﺮ ﺧﻄ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺮم ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺧﻄﻤﻢ

دﻟﻢ ﺑﺮا ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻧﻪ ﻓﻜﺮت ﺷﺎﻳﺪ ﻧﭙﺮه از ﺳﺮم

ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ﻋﺎﺷﻖ وﻟﺶ ﻣﻴﺮم ﺷﺎﻳﺪ وا ﺷﻪ دﻟﺖ

ﺑﺨﻮره ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻢ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮﺑﻴﻤﻮ ﻳﺎدت ﺑﺮه

ﭘﻴﺪام ﻛﻦ ﻛﻪ ﮔﻤﺸﺪم دﻳﮕﻪ ﻟﺎی ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ

از ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻰ و ﺣﺘﻰ ﻳﺎدﺗﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ

ﭘﻴﺪام ﻛﻦ ﻛﻪ ﮔﻤﺸﺪم ﺑﺎزم ﺣﺘﻰ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ ﻳﺎدم ﻧﻴﺴﺖ

ﺣﺎل ﭼﺸﻤﻢ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰه اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﻜﻞ آدم ﻧﻴﺴﺖ

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺎرﻳﻜﻪ در ﻧﺪاره ﻛﻮ

ﭘﺲ ﻣﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ دﻳﻮارا ﺑﻜﻮب

ﭘﺲ ﺗﻤﻮم ﻣﻴﺸﻪ ﺳﻴﮕﺎرا ﻛﻪ دود

از ﺻﺒﺢ ﺗﺎﺣﺎﻟﺎ ﻛﺮدی ﭼﻴﻜﺎرو ﺑﮕﻮ

اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺗﻮی ذﻫﻦ ﺑﻮدش

ﺧﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻤﻮ رﻓﺖ ﺗﻮی ﭼﺶ دودش

وﻗﺘﻰ ﻧﺒﻮدی ﻛﻰ ﭘﻴﺸﺶ ﺑﻮده

ﺟﻬﻨﻢ رﻓﺘﻨﺖ آﺗﻴﺸﺶ ﺧﻮﺑﻪ

ﻣﻴﺰﻧﻰ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺎز زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻣﻴﺸﺪی ﭘﻴﺸﻢ ﺣﺴﺎﺑﻰ آروم

ﻣﻦ ﺑﻮدم وﻗﺘﻰ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﺧﺮ ﮔﻔﺘﻰ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻳﺎدت ﻣﻴﺮه ﻧﮕﻮ ﻧﻪ

پخش آنلاین آهنگ معین زد به نام چشمات مگه حل میشه معماش

0:00
0:00
25 مارس 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی